Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.euPohovor ve Španelštine

Na této stránce naleznete přehled základních slovíček a gramatiky.  Výuka jazyků pro děti a dospělé

Příprava na pohovor:

1. Odezva na životopis

2. Příprava na pohovor

Soustřeďte se na některé podstatné body, které mohou zvýšit vaše šance na úspěch.

3. Psychická pohoda


Často kladené otázky: Dopředu si na ně připravte odpovědi.

a. Proč chcete pracovat pro naši společnost?

b. Proč odcházíte ze současného zaměstnání?

c. Vyjmenujte vaše silné stránky. Jak se projevily v posledním zaměstnání?

d. Popište, v čem byste se chtěli dále rozvíjet a proč.

e. Pracujete raději v kolektivu anebo sám? A proč?

f. Jak řešíte konflikty? Popište konkrétní situaci, jak jste zvládli konflikt.

g. Co považujete za svůj nejvýznamnější úspěch v posledním zaměstnání?

h. Jaké jsou vaše zájmy a mimopracovní aktivity? A jiné.


Ať už jste personalistou či uchazečem o nové zaměstnání, pracovní pohovor musíte zvládnout bez větších chyb či zaváhání. Není to jen správně napsané CV, na čem výsledek pohovoru závisí. Podívejme se nyní společně na několik frází, se kterými se u pracovního pohovoru ve španělštině můžete setkat.

1Na úvod

Po přivítání se personalisty/ky s kandidátem mohou hned na úvod pohovoru zaznít tyto fráze.

Otázka

Reakce (příklad)

Siéntese por favor. ¿Quiere usted un vaso de agua?

Posaďte se, prosím. Dáte si sklenici vody?

Proč Vás napadlo se ucházet o tuto pracovní pozici?

Hledám lepší práci a mám rád filosofii Vaší společnosti.

Which five words would you use to describe yourself?

I am very friendy person with sence of humor. I am reaible, dutiful and truthful.

Jakých pět slov charakterizuje vaší osobnost?

Jsem přátelský se smyslem pro humor. Jsem spolehlivý, svědomitý a pravdomluvný.

What sort of people do you enjoy working with?

I prefere younger people

S jakým typem lidí rád pracujete?

Preferuji pracovat s mladšími lidmi.

What are your best qualities

I am very hardworking.

Jaké jsou Vaše nejlepší kvality?

Jsem velmi pracovitý

Why are you keen to work for this company

I believe in product of this company.

Proč máte zájem pracovat pro tuto společnost?

Věřím v produkt této společnosti

What kind of environment motivates you?

I would like to work at some clean pleace with nice people

Jaké prostředí Vás motivuje?

Rád bych pracoval v čistém prostředí s milými lidmi

2Otázky personalisty/ky

S otázkami poté přichází nejprve personalista/ka. Vždy je dobré vědět alespoň základní informace o firmě, o jejíž volné místo se ucházíme.

Španělská fráze:

Překlad:

¿Qué experiencia tiene usted en este campo?

Posaďte se, prosím. Dáte si sklenici vody?

¿Qué sabe de esta empresa?

Přečetli jsme si Vaše CV a zdálo se nám velmi zajímavé.

¿Está aplicando para otros puestos de trabajo?

Můžete nám říci, proč byste rád/a pracoval/a v naší společnosti?

Cuénteme acerca de usted.

Chtěl/a bych pracovat pro Vás z důvodu…

¿Por qué debemos contratarle?

Proč bychom Vás měli zaměstnat?

¿Cómo maneja las situaciones bajo presión?

Jak zvládáte pracovat pod tlakem?

Cuál es su salario deseado?

Jakou byste si představoval/a mzdu?

3 Argumentace kandidáta

Španělská fráze:

Překlad:

Estoy especialmente interesado/a en este trabajo, como…

Mám zájem právě o tuto práci, jelikož…

Quisiera trabajar para ustedes debido a...

Chtěl/a bych pro Vás pracovat proto, že...

Mis puntos fuertes son…

Mezi mé silné stránky patří…

Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.

Dokážu kvalitně pracovat i pod tlakem.

Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.

Jak je zřejmé z mého CV, moje dosavadní zkušenosti a kapacity vystihují požadavky na tuto pozici.

Tengo un manejo excelente de...

Perfektně ovládám…

Dispongo de excelentes habilidades de comunicación.

Disponuji perfektními komunikačními schopnostmi.

Tengo 5 años de experiencia desempeñándome como…

Mám 5 let zkušenost v...

4Na konec pohovoru

Pracovní pohovor ukončuje zpravidla personalista. Na samém konci je dobré se vždy zeptat, zdali má kandidát ještě nějaké otázky a rozloučit se.

Španělská fráze:

Překlad:

¿Tiene usted alguna pregunta?

Máte nějaký dotaz?

Si se le ofrece empleo, ¿cuándo estará disponible para empezar a trabajar?

Pokud Vám nabídneme toto místo, kdy by jste byl/a schopný/á nastoupit?

Estoy inmensamente motivado/a y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.

Queremos ofrecerle este puesto...

Chtěli bychom Vám toto místo nabídnout…

Lamentablemente no podemos contratarle, dado que…

S lítostí Vám oznamujeme, že Vás nemůžeme zaměstnat, jelikož…

Sentimos mucho tener que comunicarle que hemos elegido a otro candidato.

S lítostí Vám oznamujeme, že jsme vybrali jiného kandidáta.

Napište nám do komentáře, jaké zkušenosti máte s pracovními pohovory?

Připravíme vás na pohovor, stačí zaslat objednávku. Přejeme Vám hodně úspěchů na pohovoru!